Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 3 Αυγούστου 2011

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΣΧΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΟΙΝΟΥ ΠΟΤΗΡΙΟΥ.


Στις ημέρες του Παϊσίου Ιερομονάχου του Μυτιληναίου έγινε στην καλύβι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και το θαύμα της σχίσεως του πλήρους οίνου ποτηριού, για να αποδειχθή ενώπιον των παρευρισκομένων πατέρων ότι ενώπιον του Χριστού έχουν την ίδια παρρησία ό Ιωάννης ο Πρόδρομος και ο Ιωάννης ό Θεολόγος. Το ποτήρι αυτό τοποθετήθηκε σε ασημένια καλλιτεχνική θήκη με συρματένιο διάκοσμο. Τα δύο τεμάχια του έχουν το ίδιο βάρος.

Ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, στο διήγημά του Με του Βορηά τα κύματα, μας διηγείται (σ.65):

[ο Παΐσιος επανήλθε μετά ταύτα εις Καυσοκαλύβια, εις την παλαιάν Καλυβην του, λαμβάνων το σιτηρέσιόν του τακτικά εκ της Μονής Ξενοφώντος εφ' όρου ζωής.

Κατά τινα πανήγυριν του Ιωάννου του Θεολόγου, μετά το πέρας της εορτής παρατεθείσης φιλοξενωτάτου τραπέζης κατά το έθος, εν η παρεκάθησαν οι προσελθόντες προσκυνηταί σεμνώς ευωχούμενοι εις δόξαν του Ήγαπημένου μαθητού, ηγέρθη μακρά και περίεργος συζήτησις μεταξύ των Γερόντων, τις είναι μείζων, ό τίμιος Πρόδρομος ο βαπτίσας τον Ιησούν, ή ό Θεολόγος Ιωάννης ό άναπεσών εις το στήθος αυτού. Πολλών δε λόγων διαμειβομένων εν ευσεβεί άμίλλη και μη διδομένης της απαιτουμένης λύσεως, αίφνης θραύεται μετά ζωηρού πατάγου εις δύο τεμάχια ένας ωραίος κρατηρ πλήρης οίνου εν μέσω της τραπέζης κείμενος.

Το συμβάν εθεωρήθη πολύ σημαντικό. Τη εμπνεύσει δε τού ιερομονάχου Παϊσιου ζυγισθέντα τα δύο τεμάχια ευρέθησαν ισοβαρή.

Οι Γέροντες τότε εγερθέντες ύμνησαν τον Θεό, όστις διά τού σημείου τούτου έδωκε την δικαίαν λύσιν εις την γενομένην συζήτησιν, αποδειχθέντος ότι παρά τη Αγία Τριάδι ίσην και την αυτήν τιμήν έχουσιν οι δύο πρόκριτοι άγιοι, ο τε τίμιος Πρόδρομος και ό ηγαπημένος Ιωάννης ο Θεολόγος.

ΒΙΒΛ. ΑΣΚΗΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΆΘΩ. ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: